คณิตศาสตร์ม2 ภาคเรียนที่2

จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานและคณิตศาสตรเพิ่มเติมชั้นม.2 ภาคเรียนที่2

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

TEST

PREMATH MIDTERMTEST AND PREMATH FINALTEST

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-บทที่1ทฤษฏีบทพีทาโกรัส

*****************

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-บทที่2ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

********************************************

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-บทที่3การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

*********************

คณิตศาสตร์พื้นฐาน-บทที่4เส้นขนาน

*************************

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-บทที่1การแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง

********************

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม-บทที่2-สมการกำลังสอง

******************